Obecné Obchodní Podmínky

 

 • 1 oblast působnosti

Následující všeobecné podmínky platí výhradně ve verzi platné v době objednávky. Maonu Baits neuznává odchylné podmínky zákazníka, pokud Maonu Baits výslovně písemně nesouhlasil s jejich platností.

 • 2 uzavření smlouvy

(1) Nabídky na internetu představují nezávaznou výzvu k objednání zboží.

 (2) Do nákupního košíku můžete přidat jeden nebo více produktů. V průběhu objednávkového procesu zadáváte své údaje a požadavky týkající se způsobu platby, způsobů doručení atd. Pouze po kliknutí na objednávkové tlačítko podáte závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy.

(3) Jsme oprávněni přijmout vaši nabídku do 4 pracovních dnů zasláním potvrzení objednávky e-mailem. Pokud lhůta uvedená ve větě 1 vypršela bez úspěchu, má se za to, že vaše nabídka byla odmítnuta, tj. Již nejste vázáni svou nabídkou.

 • 3 Informace o zákazníkovi: Uložení textu smlouvy

Vaše objednávka s podrobnostmi uzavřené smlouvy (např. Typ produktu, cena atd.) Bude uložena námi. Zašleme vám podmínky, ale k těmto podmínkám máte také přístup kdykoli po uzavření smlouvy prostřednictvím našich webových stránek. Jako registrovaný zákazník máte přístup ke svým předchozím objednávkám prostřednictvím oblasti pro přihlášení zákazníka (Můj účet).

 

 • 4 Informace pro zákazníka: Oprava

Před odesláním objednávky můžete své údaje kdykoli opravit pomocí tlačítka pro odstranění. Na cestě objednávacím procesem vás budeme informovat o dalších možnostech opravy. Proces objednávání můžete také kdykoli zcela ukončit zavřením okna prohlížeče.

 

 • 5 dodání, náklady na dopravu, převod rizika

Dodání probíhá za náklady na dopravu uvedené v nabídce. Pokud je zákazníkem spotřebitel, nese v každém případě Maonu Baits riziko přepravy, bez ohledu na typ přepravy. Pokud je zákazníkem podnikatel, přecházejí všechna rizika a nebezpečí zásilky na zákazníka, jakmile zboží Maonu Baits předá autorizovanému logistickému partnerovi. Dodatecné pojištění dopravy se uzavírá pouze na přímou žádost zákazníka, přičemž náklady na pojištění nese zákazník. Společnostem  je Maonu Baits oprávněn provádět částečné dodávky.

 • 6 Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává majetkem Maonu Baits až do doby, kdy zákazník zaplatí celou kupní cenu. Do té doby není zákazník oprávněn zboží dále prodat, zlikvidovat ho, zastavit zboží třetím osobám nebo postoupit jako záruku.

 

 

 • 7 Datum splatnosti a platba

 Maonu baits přijímá pouze platební metody uvedené zákazníkovi během procesu objednávání. U prvních objednávek a dodávek do zahraničí se doručení provádí pouze za platbu předem. Kupní cena je splatná při uzavření smlouvy, pokud nebylo dohodnuto předem.

 

Pokud je zákazník v prodlení, je Maonu Baits oprávněn požadovat úrok z prodlení v rámci právních předpisů, tj. 5 procent nad základní sazbou pro koncového zákazníka a 8 procent z cástky zbozí nad základní sazbou pro podnikatele. Zákazník má nárok na započtení, pouze pokud a v rozsahu, v jakém byly jeho protinávrhy právně prokázány, jsou nesporné nebo byly uznány Maonu baits. Uvedené ceny jsou konečné ceny plus náklady na dopravu. Podle § 19 ZStG neúčtujeme daň z obratu, a proto to neukazujeme (status malé firmy)

 

 

 • 8 Záruka Platí zákonná záruční práva. V případě, že se všechny vady vyskytnou během zákonné záruční doby dvou let od dodání, má zákazník zákonné právo na následnou dodávku (dle vlastního uvážení odstranění vad nebo nová dodávka), a pokud jsou splněny zákonné požadavky, zákonné právo práva na snížení ceny nebo výběr, jakož i na náhradu. Pokud je zákazníkem podnikatel, záruka je omezena na jeden rok.

Je-li nákup pro obě strany obchodní transakcí ve smyslu § 343 HGB, je zákazník povinen neprodleně písemně oznámit reklamaci a nechat zboží připraveno ke kontrole ze strany Maonu Baits za účelem splnění svých povinností ve smyslu § 377 HGB.

 

Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny bez ohledu na typ porušení povinností, včetně deliktu, pokud nedojde k úmyslu nebo hrubé nedbalosti. V případě porušení základních smluvních povinností odpovídá Maonu Baits za jakoukoli nedbalost, avšak pouze do výše předvídatelné škody. V takovém případě je odpovědnost omezena na částku rovnající se dvojnásobku kupní ceny zaplacené za příslušné zboží po příslušné objednávce. Jakákoli další odpovědnost, zejména za škody, které na samotném zboží nevznikly, za ušlý zisk nebo jiné finanční škody pro zákazníka, je vyloučeno.

Je vyloučena jakákoli odpovědnost, zejména za škody vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, jakož i použití a používání zboží

 

 • 10 Rozhodné právo, místo příslušnosti, částečná neplatnost, písemná forma

Jakákoli změna smlouvy, včetně ústních dohod, musí být provedena písemně, aby byla účinná. Platí právo Spolkové republiky Německo; prodejní právo OSN je vyloučeno. Pokud je zákazníkem obchodník ve smyslu HGB nebo veřejnoprávní společnost, je výlučnou jurisdikcí místní soud v místě podnikání fy.Maonu Baits

Pokud by ustanovení těchto podmínek bylo neúčinné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neúčinná podmínka má být nahrazena jinou platnou podmínkou, která se nejvíce blíží obsahu nařízení, která by byla mezi stranami dohodnuta, pokud by neplatnost neplatného ustanovení předem znali.

 • 11 storno podmínky

Informační povinnost podle § 312c odst. 2 německého občanského zákoníku (BGB) je zákazníkovi sdělena ve zvláštním prohlášení. Podle § 312d BGB právo na odstoupení neexistuje u smluv uzavřených na dálku.

Pro dodání zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo které je jasně přizpůsobeno osobním potřebám nebo které není vzhledem ke své povaze vhodné vrátit.

 • 12 Smlouva o nesení nákladů

Pokud zákazník využije své právo na odstoupení, musí nést běžné náklady na vrácení, pokud dodané zboží odpovídá objednanému zboží a pokud cena vráceného zboží nepřesahuje částku 40 EUR, nebo pokud zákazník obdrží vyšší cenu zboží, v době odvolání ještě neposkytl protiplnění nebo smluvně dohodnutou částečnou platbu. V opačném případě je vrácení pro zákazníka bezplatné.