SOUKROMÍ

 

Ochrana dat

Děkujeme za váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má pro Maonu Baits obzvláště vysokou prioritu. Používání webových stránek fy. Maonu Baits je v zásadě možné bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využít speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nutné zpracovat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje právní základ, obecně získáváme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, se vždy provádí v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi sídla firmy Maonu Baits. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost chtěla informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jako správce firma Maonu Baits implementovala řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto mohou mít internetové datové přenosy obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu může každá zúčastněná osoba předávat osobní údaje alternativním způsobem, například telefonicky.

 1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Maonu Baits je založeno na výrazech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom vysvětlili předem použitou terminologii.

 

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme následující výrazy:

 1. A) osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, která přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více zvláštních znaků, které vyjadřují fyzikální, fyziologické, lze identifikovat genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 1. B) subjekt údajů

Dotčenou osobou je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za zpracování.

 • C) Zpracování

Zpracování je jakýkoli proces prováděný s pomocí automatických postupů nebo bez nich nebo jakékoli takové řady procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, objednávání, ukládání, přizpůsobování nebo změna, čtení, dotazování, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, distribuce nebo jakákoli jiná forma poskytování, srovnávání nebo propojování, omezování, mazání nebo ničení.

 1. D) Omezení zpracování

Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 1. E) Profilování

Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference, zájmy spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění této fyzické osoby

 1. f) pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kdy již nelze osobní údaje přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uloženy odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují že osobní údaje nelze přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • G) Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování

Odpovědnou osobou nebo osobou odpovědnou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, lze odpovědnou osobu nebo konkrétní kritéria pro její jmenování stanovit v souladu s právem Unie nebo právem členských států.

 • H) Procesory

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.

 • I) Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány, které mohou přijímat osobní údaje jako součást konkrétního vyšetřování podle práva Unie nebo práva členských států, se však za příjemce nepovažují.

 • J) třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, odpovědná osoba, zpracovatel a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost odpovědné osoby nebo zpracovatele .

 1. K) Souhlas

Souhlas je jakékoli dobrovolné, informované a jednoznačné prohlášení o záměru vydané dotyčnou osobou v konkrétním případě ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného pozitivního jednání, kterým dotčená osoba naznačuje, že souhlasí se zpracováním jejích osobních údajů.

 1. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů, dalších zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

Maonu Baits

 

Tel.:

E-mailem:

Webová stránka:

 1. Cookies

Webové stránky Maonu Baits používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají a ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se ze sledu znaků, kterými lze webové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým serverům a serverům odlišit jednotlivý prohlížeč dotyčné osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Použitím cookies může Maonu Baits poskytnout uživatelům této webové stránky uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na naší webové stránce optimalizovány v zájmu uživatele. Jak již bylo zmíněno, cookies nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webu, který používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje pokaždé, když navštíví web, protože to provádí web a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Online obchod používá cookie k zapamatování si položek, které zákazník umístil do virtuálního nákupního košíku.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavení cookies naší webovou stránkou pomocí odpovídajícího nastavení v použitém internetovém prohlížeči a trvale tak namítat proti nastavení cookies. Cookies, které již byly nastaveny, lze dále kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.

 1. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky Maonu Baits shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když se na webovou stránku dostane subjekt údajů nebo automatizovaný systém. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) použité typy a verze prohlížeče, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) web, ze kterého se přístupový systém dostává na náš web (tzv. Referrer), (4) dílčí weby, které lze přistupovat prostřednictvím přístupového systému na naší webové stránce, lze kontrolovat, (5) datum a čas přístupu na web, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Pokud použijete tyto obecné údaje a informace, Maonu Baits nevyvozuje žádné závěry o dotčené osobě. Tyto informace jsou spíše nutné k (1) správnému dodání obsahu naší webové stránky, (2) optimalizaci obsahu naší webové stránky a její reklamy, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie naší webové stránky a (4) poskytnout orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace jsou vyhodnocovány Maonu Baits na jedné straně statisticky a také s cílem zvýšit ochranu údajů a bezpečnost údajů v naší společnosti, aby se v konečném důsledku zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů zpracovány námi. Anonymní data v souborech protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 1. Registrace na našem webu

Subjekt údajů má možnost registrace na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. Které osobní údaje jsou přenášeny osobě odpovědné za zpracování, vyplývá z příslušné vstupní masky, která se používá pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a ukládány výlučně pro interní použití osobou odpovědnou za zpracování a pro jejich vlastní účely. Osoba odpovědná za zpracování může zajistit předání údajů jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, který také používá osobní údaje výhradně pro interní použití, které lze přičíst osobě odpovědné za zpracování.

 

Registrací na webové stránce osoby odpovědné za zpracování se uloží také IP adresa přidělená dotyčné osobě poskytovatelem internetových služeb (ISP), datum a čas registrace. Tyto údaje jsou ukládány na pozadí, což je jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování trestných činů. V tomto ohledu je uchovávání těchto údajů nezbytné k ochraně osoby odpovědné za zpracování. K předání těchto údajů třetím stranám nedochází, pokud neexistuje zákonná povinnost předat nebo je předání použito k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytováním osobních údajů umožňuje správci údajů nabízet subjektu údajů obsah nebo služby, které mohou být z povahy věci nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat z databáze osoby odpovědné za zpracování.

Osoba odpovědná za zpracování poskytuje každé dotčené osobě kdykoli na její žádost informace o tom, jaké osobní údaje jsou o dotčené osobě uloženy. Osoba odpovědná za zpracování dále opravuje nebo maže osobní údaje na žádost nebo radu dotčené osoby za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání. Všichni zaměstnanci společnosti pro

Osoby odpovědné za zpracování jsou v této souvislosti subjektu údajů k dispozici jako kontaktní osoby.

 1. Předplatné našeho zpravodaje

Na webových stránkách Maonu Baits mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru zpravodaje naší společnosti. Které osobní údaje jsou přenášeny osobě odpovědné za zpracování při objednání zpravodaje, vyplývá ze vstupní masky použité k tomuto účelu.

Maonu Baits informuje své zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech prostřednictvím zpravodaje o nabídkách společnosti. Zpravodaj naší společnosti může obecně přijímat pouze dotyčná osoba, pokud (1) má dotyčná osoba platnou e-mailovou adresu a (2) se dotyčná osoba zaregistruje k odběru zpravodaje. Z právních důvodů bude potvrzovací e-mail zaslán na e-mailovou adresu zadanou dotyčnou osobou poprvé pro zasílání zpravodaje pomocí postupu dvojího přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží ke kontrole, zda vlastník e-mailové adresy jako dotyčná osoba autorizoval příjem zpravodaje.

Při registraci k odběru zpravodaje také ukládáme IP adresu přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) počítačového systému používaného dotyčnou osobou v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné v budoucnu dohledat (možné) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a slouží proto jako právní záruka pro osobu odpovědnou za zpracování.

Osobní údaje shromážděné při registraci k odběru zpravodaje budou použity pouze k zasílání našeho zpravodaje. Předplatitelé informačního zpravodaje mohou být dále informováni e-mailem, pokud je to nutné pro provoz služby informačního zpravodaje nebo příslušnou registraci, jak by tomu mohlo být v případě změn v nabídce informačního zpravodaje nebo změn technických podmínek . Osobní údaje shromážděné v rámci služby zpravodaje nebudou předány třetím stranám. Subjekt údajů může kdykoli zrušit předplatné našeho zpravodaje. Souhlas s ukládáním osobních údajů, který nám poskytl subjekt údajů pro zasílání zpravodaje, lze kdykoli odvolat. V každém zpravodaji je odpovídající odkaz za účelem odvolání souhlasu. Rovněž je možné odhlásit se z odběru zpravodaje přímo na webových stránkách osoby odpovědné za zpracování nebo o tom informovat osobu odpovědnou za zpracování jiným způsobem.

 1. Sledování zpravodaje

Zpravodaje Maonu Baits obsahují takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do e-mailů odesílaných ve formátu HTML, které umožňují záznam a analýzu souborů protokolu. To umožňuje statistické vyhodnocení úspěchu či neúspěchu online marketingových kampaní. Pomocí integrovaného sledovacího pixelu Maonu Baits dokáže rozpoznat, zda a kdy byla e-mailová adresa otevřena dotyčnou osobou a jaké odkazy v e-mailové zprávě dotyčná osoba vyvolala.

Tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v zpravodajích jsou ukládány a vyhodnocovány osobou odpovědnou za zpracování za účelem optimalizace odesílání zpravodaje a lepšího přizpůsobení obsahu budoucích zpravodajů zájmům dotyčné osoby. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám. Dotčené osoby jsou oprávněny kdykoli odvolat příslušné samostatné prohlášení o souhlasu udělené prostřednictvím postupu dvojího přihlášení. Po zrušení budou tyto osobní údaje vymazány osobou odpovědnou za zpracování. Odhlášení odběru zpravodaje je automaticky interpretováno Maonu Baits jako odvolání.

 1. Možnosti kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky Maonu Baits obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, včetně všeobecné adresy pro tzv. Elektronickou poštu. Pokud subjekt údajů kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, osobní údaje přenesené subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje dobrovolně předávané subjektem údajů osobě odpovědné za zpracování jsou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

 1. Funkce komentáře v blogu na webu

Maonu Baits nabízí uživatelům možnost zanechávat jednotlivé komentáře k jednotlivým blogovým příspěvkům na blogu umístěném na webu správce. Blog je portál na webu, obvykle přístupný veřejnosti, na kterémjeden nebo více lidí, kteří se nazývají bloggery nebo weboví bloggeři, mohou zveřejňovat články nebo zapisovat myšlenky do takzvaných blogových příspěvků. K blogovým příspěvkům mohou obvykle přidávat komentáře třetí strany.

Pokud dotyčná osoba zanechá komentář na blogu zveřejněném na tomto webu, kromě komentářů, které dotyčná osoba zanechala, se uloží a zveřejní informace o čase, kdy byl komentář vložen, a uživatelské jméno (pseudonym) zvolené dotyčnou osobou. Kromě toho je také zaznamenána IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) dotyčné osobě. IP adresa je uložena z bezpečnostních důvodů a v případě, že dotčená osoba porušením práv třetích stran zasláním komentáře nebo zveřejněním nelegálního obsahu. Uchovávání těchto osobních údajů je proto ve vlastním zájmu osoby odpovědné za zpracování, aby mohla v případě porušení zákona osvobodit sebe. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud takový přenos není vyžadován zákonem nebo neslouží k právní obraně osoby odpovědné za zpracování.

 1. Přihlášení k odběru komentářů v blogu na webu

Komentáře publikované v blogu Maonu Baits mohou obecně odebírat třetí strany. Zejména existuje možnost, že se komentátor přihlásí k odběru komentářů následujících po jeho komentáři ke konkrétnímu blogovému příspěvku.

Pokud si subjekt údajů zvolí možnost odběru komentářů, osoba odpovědná za zpracování odešle automatický potvrzovací e-mail, aby pomocí postupu dvojitého přihlášení zkontrolovala, zda vlastník poskytnuté e-mailové adresy je skutečně vlastníkem e-mailové adresy. Možnost rozhodla. Možnost přihlásit se k odběru komentářů lze kdykoli zrušit.

 1. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu, která je nezbytná pro dosažení účelu ukládání, nebo pokud je to stanoveno evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech, které poskytnuta osoba odpovědná za zpracování.

Pokud účel uložení přestane platit nebo pokud vyprší doba skladování předepsaná evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným odpovědným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

 1. Práva subjektu údajů
 • A) Právo na potvrzení

Každá dotčená osoba má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat potvrzení od osoby odpovědné za zpracování, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Pokud si dotyčná osoba přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může kdykoli kontaktovat zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • B) Právo na informace

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením vydávat kdykoli bezplatné informace o osobních údajích uložených o ní a kopii těchto informací od osoby odpovědné za zpracování. Evropské směrnice a nařízení dále poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

o účely zpracování

o kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje sděleny nebo jsou sdělovány, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

o Pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby

o existenci práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování

o právo podat stížnost u dozorového úřadu

o pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů

o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl.22 odst.1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů

Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo na informace o příslušných zárukách v souvislosti s předáním.

Pokud si subjekt údajů přeje toto právo na informace uplatnit, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • C) Právo na opravu

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo, s přihlédnutím k účelům zpracování, požadovat doplnění neúplných osobních údajů – mimo jiné prostřednictvím doplňkového prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 1. D) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat, aby odpovědná osoba okamžitě vymazala osobní údaje, které se jí týkají, za předpokladu, že platí jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nutné:

o Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou nutné.

o Dotčená osoba odvolá svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.

o Dotčená osoba vznese námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo dotčená osoba vznese námitku v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR zpracování a.

o Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.

Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.

o Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8

Odstavec 1 GDPR.

Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a dotyčná osoba si přeje vymazat osobní údaje uložené Maonu Baits může kdykoli kontaktovat zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec maonu Baits zajistí okamžité vyhovění požadavku na vymazání.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny Maonu Baits a naše společnost jako odpovědná osoba je povinna vymazat osobní údaje v souladu s čl.17 odst.1 GDPR, Maonu Baits s přihlédnutím dostupné technologie a opatření odpovídající nákladům na implementaci, včetně technických opatření, k informování dalších správců údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, o tom, že subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo z Vyžádal si kopie nebo replikace tohoto osobní údaje, pokud zpracování není nutné. Zaměstnanec Maonu Baits zajistí v jednotlivých případech potřebné.

 1. E) Právo na omezení zpracování

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a předpisů požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

o Správnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybňována po dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat správnost osobních údajů.

Zpracování je nezákonné, dotyčná osoba odmítá vymazat osobní údaje a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů.

o Zodpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale dotyčná osoba je potřebuje k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

o Dotčená osoba vznesla námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad důvody dotyčné osoby.

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a dotčená osoba by chtěla požádat o omezení osobních údajů uložených maonu Baits může kdykoli kontaktovat pracovníka osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec maonu Baits zajistí omezení zpracování.

 • F) Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a předpisů na získání osobních údajů, které se jí týkají a které byly dotyčné osobě poskytnuty odpovědnou stranou, ve strukturovaném, běžném a strojovém zařízení -čitelný formát. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek odpovědné osobě, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A GDPR nebo na smlouvě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR a zpracování probíhá automatizovanými postupy, pokud zpracování není nezbytné pro výkon úkolu, který je veřejný zájem nebo k němu dochází při výkonu veřejné moci, která byla převedena na odpovědnou osobu.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR právo na předání osobních údajů přímo od jedné odpovědné osoby jiné osobě, pokud je to technicky proveditelné a pokud je to možné neovlivní práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat zaměstnance společnosti Maonu Baits.

 • G) Právo vznést námitku

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením, které z důvodů, které vyplývají z její konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 Písmeno e nebo f DS-GVO, vznést námitku. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Maonu Baits již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitky, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k prosazení , Výkonu nebo obrane pokud Maonu Baits zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé pošty, má dotyčná osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti Maonu Baits zpracování pro účely přímého marketingu, Maonu Baits osobní údaje pro tyto účely již nebude zpracovávat.

Subjekt údajů má navíc právo z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, že maonu Baits pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely účely v souladu s čl. 1 GDPR vznést námitku, pokud není takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

Pro uplatnění práva vznést námitku může dotyčná osoba kontaktovat kteréhokoli zaměstnance Maonu Baits nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů může také v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES uplatnit své právo vznést námitku pomocí automatizovaných postupů, při nichž se používají technické specifikace.

 1. H) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Každá osoba postižená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které má na ni právní účinky nebo je obdobně významně ovlivňuje, pokud že rozhodnutí (1) není nutné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou, nebo (2) je přípustné na základě práva Unie nebo členského státu, kterému odpovědná osoba podléhá, ​​a těchto zákonná ustanovení přijímají vhodná opatření k ochraně práv a svobod i oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) jsou učiněna s výslovným souhlasem subjektu údajůa právních nároků

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů ((uveďte název společnosti) – přijměte příslušná opatření hájit práva a svobody a hájit oprávněné zájmy subjektu údajů, včetně přinejmenším práva na zásah osoby ze strany odpovědné osoby, vyjádřit svůj vlastní názor a napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva v souvislosti s automatizovanými rozhodnutími, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 1. I) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a předpisů kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud si dotyčná osoba přeje uplatnit své právo odvolat souhlas, může kdykoli kontaktovat zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 1. Právní základ zpracování

Článek 6 I písm. A GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiných služeb nebo protiplnění, zpracování je založeno na článku 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud naše společnost podléhá právní povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 písm. C) GDPR. Ve výjimečných případech může být nutné zpracovat osobní údaje za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by byl návštěvník naší společnosti zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě. Zpracování by pak vycházelo z článku 6 písm. D GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na článku 6 I písm.

jsou založeny. Zpracovatelské operace, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby nepřevládají. Obzvláště je nám dovoleno provádět takové operace zpracování, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu zastával názor, že lze předpokládat oprávněný zájem, pokud je dotyčná osoba zákazníkem odpovědné osoby (bod 47 věta 2 GDPR).

 1. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Je-li zpracování osobních údajů založeno na článku 6 písm. F GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění našich obchodních aktivit ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty jsou příslušná data běžně mazána, pokud již nejsou nutná pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

 1. Zákonná nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Vysvětlujeme vám, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňové předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. Informace o smluvním partnerovi). Za účelem uzavření smlouvy může být někdy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Například subjekt údajů je povinen nám poskytnout osobní údaje, když s nimi naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by nebylo možné uzavřít smlouvu s dotyčnou osobou. Než dotyčná osoba poskytne osobní údaje, musí se obrátit na některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec vysvětluje dotyčné osobě případ od případu, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost tyto osobní údaje poskytnout a jaké důsledky neposkytnutí osobních údajů.

 1. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování